‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه مالی حسابداری با موضوع حسابداری مسئولیت های اجتماعی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه مالی حسابداری با موضوع حسابداری مسئولیت های اجتماعی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۲۰, جمعه

پروژه مالی حسابداری با موضوع حسابداری مسئولیت های اجتماعی

پروژه مالی حسابداری با موضوع حسابداری مسئولیت های اجتماعی
به تعداد 68 صفحه pdf
مناسب دانشجویان رشته حسابداری

چکیده
مقدمه
تاریخچه
تعریف حسابداری اجتماعی
مفروضات سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مفاهیم حسابداری اجتماعی
مفهوم حسابداری مسئولیت های اجتاعی
مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی
ماهیت حسابداری اجتماعی
پیشینه بحث و آرای مطروحه
حد و مرز مسئولیت ها
نقد آرای مطرح در نظام آنگلو ساکسون
متن مصاحبه حسابداری مسئولیت های اجتماعی در کشور امریکا
دیدگاههای مسئولیت های اجتماعی
نظریات
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
استفاده کنندگاه از اطلاعات حسابداری مسئولیت های اجتماعی
اهداف حسابداری اجتماعی
رویکرد مسئولیت های ااجتماعی شرکت ها
برنامه ریزی اهداف اجتماعی
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی
مسئولیت های اجتماعی - اخلاقیات سازمانی
مزایای حسابداری اجتماعیو دلایل پیاده سازی آن
سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکتها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ