‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۲۳, دوشنبه

پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها
مناسب رشته مدیریت صنعتی 
به تعداد 110 صفحه قابل ویرایش ورد


چكيده. 1
مقدمه :2
فصل اول.. 4
كليات... 4
1-1) موضوع تحقيق :5
1-2) بيان و تعريف موضوع :5
1-3) اهداف تحقيق :6
1-4) فرض تحقيق.. 6
1-5) قلمرو علمي تحقيق.. 6
1-5-1) قلمرو مكاني :7
1-6) متدولوژي تحقيق :7
1-6-1) روش تحقيق:7
1-6-2) روش گردآوري اطلاعات:8
1-7) محدوديت هاي تحقيق :8
فصل دوم. 9
مروري بر ادبيات تحقيق.. 9
پيشگفتار:10
2-1) كليات... 11
2-1-1) اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 11
2-1-2) مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 11
2-2) گام هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 13
2-2-1) ساختن سلسله مراتبي.. 13
2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبي ها14
2-2-1-2) روش ساختن يك سلسله مراتبي.. 15
2-2-2) محاسبه وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 15
2-2-2-1) روش هاي محاسبه وزن نسبي.. 15
2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات... 16
2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاريتمي.. 17
2-2-2-1-3) روش بردار ويژه. 18
2-2-2-1-4) روش هاي تقريبي.. 19
2-2-2-2) محاسبه وزن نهايي :20
2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاري... 20
2-2-3-1) ماتريس سازگار20
2-2-3-2) ماتريس ناسازگار21
2-2-3-3) الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس.... 22
2-2-3-4)الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی.. 23
2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها23
2-5) تئوری مطلوبیت... 24
2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات... 24
2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت... 25
2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت... 25
2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی.. 25
2-5-5) نرخ نهایی جانشینی.. 28
2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی.. 29
2-6) بررسی سوابق گذشته. 30
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي.. 36
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي.. 37
4-1) نتيجه گيري... 53
4-2) پيشنهادات... 53
فهرست منابع:55
1-1- تصميم‌گيري چيست... 56
1-1- تصميم‌گيري چيست... 57
1-1-1- مقدمه و كليات... 57
1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن.. 57
1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب... 59
1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری... 60
1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده. 60
1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی.. 63
1-1-4-2-1- تصمیمات فردی... 63
1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی.. 64
1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری... 70
1-1-5-1- مدل راضی کننده. 71
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی.. 73
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی.. 74
1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی)76
1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری... 80
1-1-6-1- قطعی و معین.. 80
1-1-6-2- تحت ریسک.... 80
1-1-6-3- عدم قطعیت... 81
1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن.. 81
1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره. 81
1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه. 82
1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective). 82
1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution). 82
1-2-2-3- آلترناتیو. 83
1-2-2-4- معیار83
1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution). 83
1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution). 83
1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط)84
1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری... 84
1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی.. 84
1-2-3-1-1- خطکش مقیاس.... 84
1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic)85
1-2-3-2- نرمالیزه کردن.. 86
1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری... 86
1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی.. 86
1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن.. 87
1-2-3-3- وزندهی.. 87
1-2-3-3-1- روش آنتروپی.. 87
1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی.. 88
1-3- انواع تکنیکهای MCDM.... 88
1-3-1-1- روش Dominance. 89
1-3-1-2- روش Maximin.. 89
1-3-1-3- روش Maximax.. 89
1-3-1-4- روش Conjunctive. 89
1-3-1-5- روش Disjunctive. 90
1-3-1-6- روش Lexicography.. 90
1-3-1-7- روش حذفی.. 90
1-3-2- تکنیک های تعاملی.. 91
1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW). 91
1-3-2-2- روش TOPSIS.. 92
1-3-2-3- روش ELECTRE.. 92
1-3-2-4- روش AHP.. 93
1-3-2-5- روش DEMATEL.. 93
1-3-2-6- روش NAIADE.. 94
1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی.. 94
1-3-3-1- روش EVAMIX... 94
1-3-3-2- روش MAVT... 95
1-3-3-3- روش UTA... 95
1-3-3-4- روش MAUT... 95
1-3-3-5- روش SMART... 95
1-3-3-6- روش ORESTE.. 96
1-3-3-7- روش PROMETHEE.. 96
1-3-3-8- روش REGIME.. 96
1-3-3-9- روش PAMSSEM.... 96
1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM.... 97

پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها