‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۲۳, دوشنبه

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
به تعداد 70 صفحه ورد قابل ویرایش
مناسب دانشجویان رشته های علوم اجتماعی

فصل اول :
طرح مسئله
اهمیت موضوع
سوالات تحقیق


فصل دوم :
تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله
ادبیات نظری

نظريات اسلام
نظريه‌هاي روانشناسی
نظریات جامعه شناسی
چارچوب نظری
پیشینه تحقیق
فرضیات تحقیق


فصل سوم :
روشتحقیق
جامعه آماری
محدود مکانی
محدود زمانی
حجمنمونه

نحوهجمعآوریدادهها
روشتجزیهوتحلیلدادهها

تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

فصل چهارم :
آمار توصیفی

آمار استنباطی
جداول دو بعدی

آزمون فرضیات

فصل پنجم :
پاسخ سوالات تحقیق
پیشنهادات

مشکلات
پیوست ها و ضمائم
منابع و ماخذ

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار