‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان بر اساس مدل JCM. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان بر اساس مدل JCM. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ فروردین ۵, یکشنبه

پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM
به تعداد 116 صفحه قابل ویرایش ورد

فصل اول : مقدمه و معرفی
مقدمه1
بیان مسأله3
اهمیت و ضرورت پژوهش6
اهداف پژوهش7
هدف کلی7
اهداف اختصاصی7
محدودیت های پژوهش8
الف) حدود8
ب) محدودیت8
تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش9
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
زیربنای نظری2
مطالعه و بررسی تشخیص شغل2
ویژگی های شغلی3
نظریه اسناد به ضرورت های کار5
الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی:7
نظریه هاکمن و اولدهام8
الگوی ویژگی های شغلی (JCM)11
مولفه های ویژگی های شغلی14
الف- تنوع مهارت ها15
ب- هویت وظیفه15
ج- اهمیت وظیفه15
د- استقلال و آزادی در عمل16
ه- بازخورد16
پیشینه پژوهش18
نتيجه گيري از تحقيقات انجام شده:23
فصل سوم : روش­شناسی پژوهش
روش اجراي پژوهش26
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری26
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش26
جمع آوری داده ها28
روايي و پايايي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه ها)28
الف ) روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گيري :28
ب)پايايي ابزار اندازه گيري:29
فصل چهارم : یافته های پژوهش
توصيفويژگي هايفرديآزمودني هايپژوهش32
توصیف ابعاد سازنده متغیر های تحقیق38
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها45
آمار استنباطی46
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری58
حدود66
محدودیت66
پیشنهادهای تحقیق67
پیشنهادات برخاسته از یافته های تحقیق67
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده68
منابع70

پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM