‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی
به تعداد 35 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان فنی و مهندسی 

طراحی فرآیند
انواع طراحی ها
مقایسه فرآیندهای مختلف
صنایع فرآینذهای شیمیایی
دو روش برای کنترل عملیات ساخت
عوامل زیر در انتخاب محل کارخانه بایذ در نظر گرفته شود
جانمایی کارخانه
انواع سرمایه گذاری
سزمایه گذاری ثابت تولیدی
سزمایه گذاری ثابت غیز تولیدی
دسته بندی موارد سزمایه گذاری ثابت در یک فزآیند شیمیایی
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم به چه معنا است
شاخص
چنذ نمونه تخمین هزینه ها
هزینه های تولید
هزینه های عمومی
بهره
انواع بهره
نرخ بهره
انواع بهره ی ساده
معادلات اساسی برای مرکب کردن بهره ی پیوسته
ارسش کنونی
کاربزد مقزری ها
تعیین هشینه ی سزمایه گذاری شده
بیمه و مالیات
مالیات
انواع مالیات
بیمه
انواع بیمه
استهلاک
انواع استهلاک
ارزش قیمت اسقاطی
ارزش فعلی
ارزش دفتری یا هسینه ی مستهلک شده
ارزش بازار
ارزش جایگزینی
انواع روش تعیین استهلاک

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی