‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه کامل بیوشیمی عمومی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه کامل بیوشیمی عمومی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آذر ۱۴, سه‌شنبه

جزوه کامل بیوشیمی عمومی

جزوه کامل بیوشیمی عمومی
به تعداد 167 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان علوم آزمایشگاهی- پرستاری - مامایی و دامپزشکی

آب ، اسید و باز و سیستم های بافری
ساختمان شیمیایی کربوهیدراتها
ساختمان شیمیایی لیپیدها
ساختمان شیمیایی پروتئن ها
ساختمان شیمیایی نئو کلئیک
آنزیم ها
ساختمان و عملکرد ویتامین
اصول متابولیسم و بیو انرژتیک
متابولیسم کربوهیدرات ها
اکسیداسیون هوازی
متابولیسم لیپیدها
متابولیسم آمینو اسیدها