‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آبان ۳, چهارشنبه

خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون

خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون
به تعداد 23 صفحه pdf
مناسب جمع بندی . مرور سریع ایام امتحانات

معرفی روش ارزیابی متوازن
موانع پیاده سازی استراتژی ها
ایجاد سازمان استراتژی محور
چگونه موییل یک استزاتژیک شد
ساختن نقشه های استراتژی
ساختن نقشه های استراتژی در شرکت های بخش خصوصی
معیارهای ارزیابی متوازن در سازمانهای غیر انتفاعی - دولتی ، بهداشتی و درمانی
ایجاد هم افزایی در سطح واحدهای کسب و کار
ایجاد هم افزایی از طریق واحدهای خدمات مشترک
ایجاد آگاهی استراتژیک
تعریف اهداف فردی و گروهی
پرداخت پاداش بر اساس ارزیابی متوازن
برنامه ریزی یو بودجه بندی
بازخورد و یادگیری
رهبری و بسیج سازمان
اجتناب از مواردی که موجب شکست می شود.

خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون

۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون

خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون
به تعداد 23 صفحه pdf
مناسب جمع بندی . مرور سریع ایام امتحانات

معرفی روش ارزیابی متوازن
موانع پیاده سازی استراتژی ها
ایجاد سازمان استراتژی محور
چگونه موییل یک استزاتژیک شد
ساختن نقشه های استراتژی
ساختن نقشه های استراتژی در شرکت های بخش خصوصی
معیارهای ارزیابی متوازن در سازمانهای غیر انتفاعی - دولتی ، بهداشتی و درمانی
ایجاد هم افزایی در سطح واحدهای کسب و کار
ایجاد هم افزایی از طریق واحدهای خدمات مشترک
ایجاد آگاهی استراتژیک
تعریف اهداف فردی و گروهی
پرداخت پاداش بر اساس ارزیابی متوازن
برنامه ریزی یو بودجه بندی
بازخورد و یادگیری
رهبری و بسیج سازمان
اجتناب از مواردی که موجب شکست می شود.

خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون