‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ دی ۹, یکشنبه

پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل

پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل
42 صفحه pdf

تراکتورها
حیوانات
انبارها
مواد ضشیمیایی
صدمات تنفسی
خطوط فشار قوی و الکتریسیته
ساخت – تعمیرات و نگهداری
ایمنی کودکتن در مزرعه
چراگاه و میادین اسب دوانی
ماشین آلات
ایمنی در ساختار
ایمنی در موقعیت و مکان
ماشین های خاک ورزی
کودپاش سانتریفیوژ
مقررات عمومی
مقررات اختصاصی