‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه سناریو بهداشت دست به همراه نکات کلیدی و جداول. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه سناریو بهداشت دست به همراه نکات کلیدی و جداول. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

جزوه سناریو بهداشت دست به همراه نکات کلیدی و جداول

جزوه سناریو بهداشت دست به همراه نکات کلیدی و جداول
به تعداد 22 صفحه pdf
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان علوم پزشکی

سناریو اول : قبل از تماس بابیمار - در حالیکه پرستار وارد محیط اطراف بیمار می
شود
سناریو دوم: قبل از تماس بابیمار - درست قبل از تماس با بیمار
سناریو سوم : قبل از تماس با بیمار - بهداشت دست در لحظه درست
سناریو چهارم: قبل از تماس با بیمار - تماس با بیمار تکرار شده

سناریو : قبل از اقدامات آسپتیک یا تمیز :  اقدامات آسپتیک یا تمیز در محیط مراقبت
سناریو : قبل از اقدامات آسپتیک - پروسیجر آسپتیک فقط
سناریو : بعد از تماس با مایعات بدن - عمل بهداشت دست در این موقعیت حذف شده است
سناریو : بعد از تماس با مایعات بدن - میزان پذیرش در این موقعیت 100/.
سناریو بعد از تماس با مایعات بدن - خطر تماس با مایعات بدن( عمل شستن دست انجام می شود.
سناریو : بعد از تماس با بیمار
سناریو : بعد از تماس با محیط اطراف بیمار - اطراف بیمار
سناریو بعد از تماس با محیط اطراف بیمار - محیط اطراف بیمار علامت زده نشود
سناریو : فرایند مراقبت شکسته می شود. - عمل بهداشت دست حذف می شود
سناریو : فرایند مراقبت شکسته می شود - میزان پذیرش  100/.
سناریو : بین بیماران - بین بیماران عمل بهداشت دست حذف می شود
سناریو: بین بیماران - میزان پذیرش 100/.
سناریو: معاینه فیزیکی - عمل بهداشت دست حذف می شود
سناریو :معاینه فیزیکی - میزان پذیرش 100/.
سناریو  : خونگیری شریانی