‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه بررسی روشهاي مدرن اندازه گیري درفشارقوي. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه بررسی روشهاي مدرن اندازه گیري درفشارقوي. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۲۰, پنجشنبه

پروژه بررسی روشهاي مدرن اندازه گیري درفشارقوي

پروژه بررسی روشهاي مدرن اندازه گیري درفشارقوي
به تعداد 139 صفحه pdf

چکیده
این مقاله روش هاي اندازه گیري ولتاژ فشار قوي در شبکه هاي الکتریکی را بررسی می کند. بنا به مشکلاتی که ممکن است در سیستم اندازه گیري رخ دهد برخی از روش ها که امکان دارد از اینگونه مشکلات دوري کند را معرفی کرده ایم. این مقاله به اندازه گیري ولتاژ هاي اعمال شده به آزمایش تجهیزات فشار قوي یا تحقیقاتی اختصاص داده شده است. موضوع ها ي اصلی بررسی شده اندازه گیري ولتاژ هاي قله بوسیله جفت کره، حسگر هاي میدان و مولد و اندازه گیري ولتاژ ضربه و سیستم مقسم ولتاژ می باشند. انتخاب روشی براي اندازه گیري دشوار است. این مشکلات اساسا به ساختاري که میدان هاي الکتریکی براي جلوگیري از اضافه ولتاژ و انتشار گرما درون مدارها را کنترل می کند مربوط می شود. در نتیجه جدولی که روش هاي بررسی شده با انواع ولتاژ هاي مربوطه را ارتباط می دهد را ارائه دادیم.

پروژه بررسی روشهاي مدرن اندازه گیري درفشارقوي