۱۳۹۶ تیر ۲۵, یکشنبه

پایان نامه ارزیابی نظام توسعه کاربردی شهر آمل با استفاده از GIS

پایان نامه ارزیابی نظام توسعه کاربردی شهر آمل با استفاده از GIS
نگارش مجتبی روستایی - رشته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
به تعداد 243 صفحه pdf

شامل سرفصل های زیر می باشد.
چکیده / مقدمه
فصل اول : طرح تحقیق
فصل دوم : اصول و مبانی نظری تحقیق
فصل سوم : شناخت ویژگی های جغرافیایی شهر آمل
فصل چهارم : بررسی روند و الگوی توسعه شهر آمل
فصل پنجم : ارزیابی وضعیت کاربری زمین
فصل ششم : ارزابی زیست محیطی توسعه کالبدی شهر آمل
فصل هفتم : آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست تصاویر
فهرست نقشه ها

پایان نامه ارزیابی نظام توسعه کاربردی شهر آمل با استفاده از GIS

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر