‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه سنسور و ابزار دقیق. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه سنسور و ابزار دقیق. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه

جزوه سنسور و ابزار دقیق

جزوه سنسور و ابزار دقیق
به تعداد 143 صفحه pdf (بصورت زوجی 285 صفحه است)
مناسب اساتید و دانشجویان مهندسی
و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

شامل فهرست زیر می باشد.
مشخصات عمومی سنسورها و یا مبدلها
دسته بندی مختلف مبدلها
مشخصه های مبدل
مشخصه های استاتیک
صحت
قدرت تفکیک
تکرار پذیری
هیستر زیس
خطی بودن
مشخصه های دینامیک

Instrumentations
1- Transducers Specification
1-1 Static Specification
1-2 Dynamic Specification
2- Position Transducers
2-1 Potentiometers
2-2 Linear and Rotary Differential Trasducers
2-3 Optical Encoders
2-4 Synchros and Resolvers
3 Force Transducers
3-1 Stress and Strain
3-2 Strain Gage
3-3 Wheatstone Bridge Circuit
3-4 Load Cells
4 Motion Transducers
4-1 Velocity Transducers
4-2 Acceleration
5 Fluid Transducers
5-1 Pressure Transducers
3
5 - 2 Flow Transducers
5 - 3 Level Transducers
6 Temperature Transducers
6 - 1 Thermocouple
6 - 2 RTD
6 - 3 Thermistor
6 - 4 Integrated-Circuit Temperature Transducers
7 Signal Conditioners and Transmission7
7 - 1 Instrumentation Amplifiers
7 - 2 Zero and Span Circuits
7 - 3 Voltage to Current Conversion
7 - 4 Current to Voltage Conversion
7 - 5 Voltage to Frequency Conversion
7 - 6 Frequency to Voltage Conversion
7 - 7 Isolation Circuits
8 - Cabling (Shielding, Grounding

جزوه سنسور و ابزار دقیق