‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه گیاه افزایی - قسمت دوم ازدیاد نباتات. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه گیاه افزایی - قسمت دوم ازدیاد نباتات. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه

جزوه گیاه افزایی - قسمت دوم ازدیاد نباتات

جزوه گیاه افزایی - قسمت دوم ازدیاد نباتات
به تعداد 310 صفحه pdf

بخش سوم : افزایش رویشی
گزینش منبع و مدیریت در افزایش رویشی
اساس فیزیولوژیکی و تشریحی افزایش به وسیله قلمه
فنون افزایش با قلمه
جنبه های نظری پیوند و کوپیوند
فنون پیوند
فنون کوپیوند
افکندن و شکل های طبیعی آن
افزایش به وسیله ریشه ها و ساقه های اختصاصی شده

جزوه گیاه افزایی - قسمت دوم ازدیاد نباتات