‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه ارشد با عنوان تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه ارشد با عنوان تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل
مناسب رشته های مهندسی کشاورزی در گرایش زراعت
به تعداد 110 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده:1
فصل اول. 2
مقدمه و كليات.. 2
1-1- تاریخچه گلرنگ... 3
1-2- گياه شناسی گلرنگ... 4
1-2-1- ریشه. 4
1-2-2- ساقه. 4
1-2-3- برگ.. 5
1-2-4- گل. 5
1-2-5- میوه6
1-3- موارد مصرف گلرنگ... 7
1-3-1- گل گلرنگ... 7
1-3-2- روغن گلرنگ... 7
1-3-3- پوسته دانه گلرنگ... 9
1-3-4- استفاده از علوفه گلرنگ... 9
1-4- ارقام گلرنگ... 10
1-4-1- ارقام داخلی.. 10
1-4-2- ارقام خارجی.. 15
1-5- آفات و امراض گلرنگ... 17
1-5-1- آفات.. 17
1-5-2- بیماریهای گلرنگ... 17
1-6- شرایط مناسب کاشت.. 18
1-6-1- شرایط محیطی.. 18
1-6-2- خاک.. 19
1-6-3- آب.. 19
1-7- کشاورزی پایدار. 20
1-8- سیستم های کشت.. 20
1-8-1- تک کشتی.. 20
1-8-2- کشت مخلوط.. 21
1-8-2-1- تاريخچه. 21
1-8-2-2-تاريخچه كشت مخلوط در ايران :22
1-8-2-3-انواعچندكشتيبراساسنحوهمديريتگياهانشامل. 22
1-8-2-3-1- چند کشتی متوالی.. 22
1-8-2-3-2-چند کشتی همزمان. 23
1-8-2-3-3-کشت تاخیری و یا چند کشتی پس و پیش... 24
1-8-2-4- راندمان استفاده ازعوامل محيطي در کشت مخلوط.. 24
1-8-2-4- 1- مکانیزم های مربوط به افزایش راندمان استفاده از آب.. 24
1-8-2-4- 2-مکانیزم های مربوط به افزایش راندمان استفاده از نور. 25
1-8-2-4- 3-مکانیزم های مربوط به افزایش راندمان استفاده از جذب مواد غذایی.. 26
1-8-2-5-اثر مکملی یا جبرانی.. 26
1-8-2-6-معایب کشت مخلوط.. 27
1-8-2-7- رقابت در کشت مخلوط.. 28
1-8-2-7-1-عوامل موثر در رقابت در گیاهان. 30
1-9-کشت گلرنگ در شهرستان آران و بیدگل. 31
2-1- فنولوژي.. 33
2-1-1- مفهوم فنولوژي.. 33
2-1-2- نمو گلرنگ... 34
2-3- اجزاء عملکرد گلرنگ... 35
2-3-1- عوامل موثر بر عملکرد گلرنگ... 35
2-3-1-1- ارقام:36
2-3-1-2- تاریخ کاشت.. 36
2-3-1-3- تعداد بوته در متر مربع. 37
2-3-1-4- تعداد روز تا غوزه دهی.. 38
2-3-1-5- تعداد غوزه در بوته. 39
2-3-1-6- تعداد دانه در غوزه40
2-3-1-7- عملکرد دانه در بوته. 40
2-3-1-8- ارتفاع بوته. 41
2-3-1-9- تعداد شاخه فرعی.. 42
2-3-1-10- وزن هزار دانه. 42
2-3-1-11- وزن خشک بوته. 43
2-4- عوامل موثر بر عملکرد در کشت مخلوط.. 44
2-4-1-گونه های گیاهی.. 44
2-4-2-تراکم کاشت.. 45
2-4-3-نسبت اختلاط.. 46
2-4-4-الگوی کشت مخلوط.. 47
2-5-مزایای کشت مخلوط.. 48
2-6- روش های متداول در کشت مخلوط.. 50
فصل سوم. 54
مواد و روشها54
3-1- زمان و محل اجرای آزمایش... 55
3-2- خصوصیات اقلیمی محل آزمایش... 55
3-3- طرح آماری آزمایش... 56
3-4- ارقام گلرنگ و گیاهان همراه مورد استفاده:56
3-5- روش کاشت:58
3-6- کشت گیاهان همراه58
3-6-1- نخود. 58
3-6-2- یونجه. 58
3-6-3-پیاز. 59
3-7- آبیاری.. 59
3-8-صفات مورد اندازه گیری.. 59
3-8-1-ارتفاع بوته. 59
3-8-2- تعدادشاخههای فرعی میوه دهنده60
3-8-3- عملکرد دانه در هربوته. 60
3-8-4- وزن هزار دانه. 60
3-8-5- تعداد دانه در غوزه60
3-8-6- تعداد غوزه در گیاه60
3-8-7- تعداد روز تاتشکیل غوزه60
3-8-8- تعدادروز تا تشکیل 50% غوزه:60
3-8-9- وزن هر غوزه60
3-8-10- وزن اندام هوایی.. 61
3-8-11- شاخص برداشت.. 61
3-8-12- میانگین وزن تر. 61
3-8-13- میانگین وزن خشک... 61
8-3-14- تعداد دانه در متر مربع. 61
3-8-15- عملکرد دانه در متر مربع. 61
3-8-16- عملکرد دانه در هکتار. 62
3-8-17- میانگین وزن پیاز. 62
3-8-18- میانگین وزن یونجه. 62
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها62
فصل چهارم. 63
نتایج و بحث.. 63
4-1- تعداد روز تا شروع غوزه دهی.. 64
4-2-تعداد شاخه فرعی.. 64
4-3-وزن هر غوزه70
4-4- تعداد دانه در بوته. 71
4-5-عملکرد دانه در بوته. 72
4-6-عملکرد دانه در متر مربع. 72
4-7-عملكرد بيولوژيكي.. 74
4-8-شاخص برداشت.. 74
4-9- عملكرد بيوماس گياهان همراه79
4-10-میانگین ارتفاع بوته. 80
4-11- تعداد روز تا 50 درصد غوزه دهی.. 80
4-12- تعداد غوزه در بوته. 81
4-13- تعداد دانه در غوزه82
4-14- وزن هزار دانه. 83
4-15- میانگین وزن تر هر بوته. 87
4-16- تعداد دانه در متر مربع. 88
4-17- عملکرد دانه در هکتار. 89
4-18- میانگین وزن پیاز. 90
نتیجه گیری.. 91
پیشنهادات.. 92
منابع. 94

صفحه
عنوان
فهرست جداول
جدول 3-1- الگوی طرح. 57
جدول3-2- آزمون خاک.. 59
جدول 4-1– نتايج تجزيه واريانس برخی صفات مهم. 67
جدول 4-2- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات اصلي.. 68
جدول 4-3- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل. 68
جدول 4-4– نتايج تجزيه واريانس برخی صفات مهم. 76
جدول 4-5- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات اصلي.. 77
جدول 4-6 مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل. 78
جدول 4-7- نتايج تجزيه واريانس برخی صفات مهم. 85
جدول 4-8- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات اصلي.. 86
جدول 4-9 مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل. 87
جدول 4-10- ضرایب همبستگی بین صفات.. 93

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل