‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه کامل ساختمان داده ها. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه کامل ساختمان داده ها. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۱۵, یکشنبه

جزوه کامل ساختمان داده ها

جزوه کامل ساختمان داده ها

به تعداد 90 صفحه ورد قابل ویرایش

مناسب اساتید و مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات دانشجویان

فهرست مطالب صفحه
کلاس ارایه 1
ساختمان چند جمله ای 4
ماتریس 8
ماتریس خلوت 8
نمایش ارایه در حافظه 13
روش سطری13
لیست مرتب14
پشته 14
پیاده سازی پشته15
شرایط پشته15
عملیات روی پشته15
صف 18
پیاده سازی صف18
شرایط صف18
عملیات روی صف 18
صف دارای n عنصر درون صف19
صف حلقوی19
شرایط صف حلقوی20
درخت 23
نکات درخت ها 23
اصطلاحات مهم درخت ها23
درخت دودویی 24
تفاوت درخت دودویی با درخت عمومی24
نکات درخت دودویی 25
درخت دودویی پر 25
شماره گذ اری درخت دودویی 25
نکات درخت دودویی کامل 25
درخت دودویی کا مل 26
نمایش درخت کامل به عمق k26
تبدیل درخت عمومی به دودویی 29

فهرست مطالب صفحه
مراحل تبدیل درخت عمومی به دودویی 29
پیمایش درخت دودویی 30
پیمایش بازگشتی 30
پیمایش VLR31
پیمایش LVR31
پیمایشLRV31
نکات پیمایش درخت دودویی 32
درخت جستجوی دودویی 37
لیست پیوندی 41
عملیات روی لیست پیوندی یک طرفه 41
نمایش لیست پیوندی با گره سر 42
ماتریس خلوت با لیست پیوندی 48
نمایش پیوندی درخت دودویی 53
حذف گره از درخت جستجوی دودویی 55
درخت max56
درخت min56
درخت Heap56
اضافه کردن به درخت Heap57
حذف کردن از درخت min Heap59
نمایش درخت Heap60
گراف 63
انواع گراف 63
گراف جهت دار 63
رئوس مجاور 64
زیر گراف 64
مسیر 65
درجه راس 65
نمایش گراف 66
1. ماتریس مجاورتی 66
نکات ماتریس مجاورتی 67
گراف Sparse67
2. ماتریس مجاورتی 67
نکات لیست مجاورتی 67
3. لیست مجاورتی چندگانه69
انواع جستجو در گراف 72
نکات پیمایش گراف 72
درخت پوشای بهینه 74
درخت پوشای کمینه 76
الگوریتم کراسل 76
گراف کمینه 77
مولفه ی کمینه 77
تشخیس کمینه بودن گراف 78
کلاس های مفید 78
مرتب سازی 80
مرتب سازی ادغامی 82

جزوه کامل ساختمان داده ها

۱۳۹۶ دی ۲۷, چهارشنبه

جزوه کامل ساختمان داده ها

جزوه کامل ساختمان داده ها
به تعداد 90 صفحه ورد قابل ویرایش
مناسب اساتید و مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات دانشجویان


فهرست مطالب .............................................................................. صفحه
کلاس ارایه ...................................................................................... 1
ساختمان چند جمله ای ............................................................................... 4
ماتریس ........................................................................................ 8
ماتریس خلوت ................................................................................ 8
نمایش ارایه در حافظه ...................................................................... 13
روش سطری.............................................................................. 13
لیست مرتب.............................................................................. 14
پشته ............................................................................................... 14
پیاده سازی پشته................................................................................. 15
شرایط پشته............................................................................. 15
عملیات روی پشته......................................................................... 15
صف ............................................................................................... 18
پیاده سازی صف.............................................................................. 18
شرایط صف........................................................................................... 18
عملیات روی صف ................................................................... 18
صف دارای n عنصر درون صف.................................................................... 19
صف حلقوی................................................................................. 19
شرایط صف حلقوی................................................................................ 20
درخت ................................................................................................ 23
نکات درخت ها ...................................................................................... 23
اصطلاحات مهم درخت ها....................................................................... 23
درخت دودویی ......................................................................................... 24
تفاوت درخت دودویی با درخت عمومی................................................................ 24
نکات درخت دودویی ................................................................................. 25
درخت دودویی پر ....................................................................................... 25
شماره گذ اری درخت دودویی ................................................................................. 25
نکات درخت دودویی کامل ................................................................................... 25
درخت دودویی کا مل ........................................................................................ 26
نمایش درخت کامل به عمق k........................................................................... 26
تبدیل درخت عمومی به دودویی ................................................................... 29
فهرست مطالب ......................................................................................... صفحه
مراحل تبدیل درخت عمومی به دودویی ........................................................... 29
پیمایش درخت دودویی ........................................................................... 30
پیمایش بازگشتی ................................................................................. 30
پیمایش VLR.......................................................................................... 31
پیمایش LVR........................................................................................ 31
پیمایشLRV............................................................................................. 31
نکات پیمایش درخت دودویی ............................................................................ 32
درخت جستجوی دودویی .......................................................................... 37
لیست پیوندی ................................................................................... 41
عملیات روی لیست پیوندی یک طرفه .............................................................. 41
نمایش لیست پیوندی با گره سر ................................................................ 42
ماتریس خلوت با لیست پیوندی ................................................................... 48
نمایش پیوندی درخت دودویی ...................................................................... 53
حذف گره از درخت جستجوی دودویی ................................................................ 55
درخت max............................................................................. 56
درخت min................................................................................... 56
درخت Heap............................................................................................... 56
اضافه کردن به درخت Heap.............................................................................. 57
حذف کردن از درخت min Heap................................................................. 59
نمایش درخت Heap.................................................................................... 60
گراف .......................................................................................................... 63
انواع گراف .................................................................................................... 63
گراف جهت دار ........................................................................................... 63
رئوس مجاور .........................................................................................64
زیر گراف ........................................................................................................64
مسیر ............................................................................................................ 65
درجه راس ....................................................................................................... 65
نمایش گراف .................................................................................................. 66
1. ماتریس مجاورتی ............................................................................. 66
نکات ماتریس مجاورتی ......................................................................................... 67
گراف Sparse.......................................................................................... 67
2. ماتریس مجاورتی .......................................................................... 67
نکات لیست مجاورتی ................................................................. 67
3. لیست مجاورتی چندگانه.................................................................. 69
انواع جستجو در گراف ............................................................. 72
نکات پیمایش گراف ........................................................................... 72
درخت پوشای بهینه ....................................................................... 74
درخت پوشای کمینه ........................................................................ 76
الگوریتم کراسل .................................................................. 76
گراف کمینه ....................................................................................... 77
مولفه ی کمینه ............................................................................... 77
تشخیس کمینه بودن گراف ..................................................... 78
کلاس های مفید ......................................................................... 78
مرتب سازی ................................................................................ 80
مرتب سازی ادغامی ......................................................................... 82

جزوه کامل ساختمان داده ها