۱۳۹۶ اسفند ۸, سه‌شنبه

درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )

درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )
به تعداد 49 صفحه pdf
قابل استفاده داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پزشکی و علوم زیستی

ویژگی های این کتاب :

۱. آوردن مبحث به مبحث درس

۲. آوردن سوالات معتبر در لابه لای درس

۳. آوردن نکات مهم درس در آخر فصل 

۴. آوردن سوالات کنکور ارشد و دکتری

درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )

جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوینت

جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوینت
به تعداد 370 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

درس روابط خارجي ايران از 1357 – 1320 از دروس اختصاصي و اصلي رشته علوم سياسي مي باشد .
ارزش درس چهار واحد بوده و هدف از آن آشنايي دانشجويان علوم سياسي با روابط خارجي ايران در دوران پهلوي دوم مي باشد
منبع درس :
روابط خارجي ايران ( دولت دست نشانده )
تاليف آقای دكتر سيد عليرضا ازغندي استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوینت

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها
تالیف دکتر جعفر بابا جانی
432 صفحه pdf

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان - انتشارات پیام نور
165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به  pdf شده است.
عنایت فزمایید فایل pdf  قابل ویرایش نمی باشد
مناسب اساتید و ارائه دانشجو - برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترم

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته
دکتر سرلک و فراتی
10 فایل پاورپوینت برای هر فصل جداگانه
مناسب اساتید و  ارائه و کنفرانس دانشجویان

پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر

پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر
دكتر حميدرضا نواب پور و افسانه يزداني و غلامرضا ايزدي
به تعداد 240 اسلاید قابل ویرایش

اهداف كلي درس:
در اين درس استفاده از برنامه نويسي با نرم افزار آماري splus جهت تجزيه و تحليل داده ها در زمينه هاي مختلف آمار كاربردي نظير رگرسيون، آناليز واريانس، روشهاي چند متغيره گسسته و پيوسته و تهيه برنامه هاي پيش ساخته آماري ارائه مي شود.

فهرست مطالب

۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

رساله دکتری با موضوع کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران

پايان‌نامه دکتري در رشته زمين شناسي (تکتونيک)
با موضوع کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران
به تعداد 104 صفحه قابل ویرایش ورد

سيگنال هاي توپوگرافي و گرانش توسط روش همدوسي موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آناليز قرار گرفت تا ميزان ضخامت الاستيک موثر(Te) و ناهمسانگردي مکانيکي سنگ کره در ايران اندازه گيري شود. موجک مورد استفاده در این مطالعه از نوع موجک بادبزنی است که این نوع موجک خود از کنار هم قرار گیری موجک های مورلت ایجاد می شود. برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر از موجک بادبزنی با شعاع پوشش °180 و برای محاسبه ناهمسانگردی های مکانیکی از موجک بادبزنی ناهمسانگرد با شعاع پوشش °90 استفاده شده است. مدل پوسته به کار رفته در این مطالعه برای فرآیند معکوس سازی برای بازیافت مقادیر همدوسی و ادمیتنس مدل پوسته 2 بوده است.
بيشينه مقدار ضخامت الاستيک موثر بدست آمده، برابر با 14.2 کيلومتر در جنوب رشته کوه هاي شرق ايران و بيشينه آن به مقدار 61.2 کيلومتر در نزديکي گسل آستارا در حوضه درياي خزر جنوبي است. در رشته کوه هاي البرز، مقدار اين متغیر در حاشيه جنوبي به 45 کيلومتر مي رسد و در حاشيه شمالي و در امتداد حوضه خزر جنوبي به بيشينه مقدار خود يعني کمي بيش از 60 کيلومتر مي رسد. در کوپه داغ يک روند افزايشي از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشيه حوضه خزر جنوبي دارد. کمينه مقدارTeدر جنوب شرقي کپه داغ برابر با 25 کيلومتر و بيشينه آن برابر است با 50 کيلومتر در مرز البرز و کوپه داغ. در شمال غرب و آذربايجان ميزان ضخامت الاستيک موثر از شرق با بيشينه مطلقTeدر ايران که کمي بيش از 62 کيلومتر است به سمت غرب به ميزان کمتر از 30 کيلومتر کاهش مي يابد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمينه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگوني سنندج سيرجان برابر است با 20 کيلومتر و بيشينه آن به 45 کيلومتر در شمال غرب است. ميزان ضخامت الاستيک موثر در شرق گسل کازرون به بيشينه مقدار خود به ميزان 50 کيلومتر در قسمت تنگه هرمز مي رسد. بيشينه مقدار بدست آمدهFبرابر است با 0.74 و کمينه آن 0.15 است. ميانگينF در ايران برابر با 0.34 با انحراف معيار 0.11 مي باشد.
با توجه به ميزان ميانگين F مي توان بيان نمود که در اکثر نقاط ايران ميزان بار سطحي بيشتر از ميزان بار زيرسطحي است. ناهمسانگردي در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تشخيص است. الگوي محورهاي ناهمسانگردي در هر محدوده و يا زير محدوده تکتونيکي متمايل به يکسان بودن دارد. با توجه به وضعيت استرس و محورهاي ناهمسانگردي مکانيکي و لرزه اي مي توان گفت که سنگ کره در ايران به صورت يک پارچه و بدون تغيير از عمق آن تا سطح در طي زمان زمين شناسي دچار تغيير شکل شده است.

عنوان صفحه

1.1انگيزه و هدف از مطالعه. 1
2.1 آشنايي با مفاهيم اساسي و تاريخچه آنها2
1.2.1ايزوستازي.. 2
1.1.2.1 ايزوستازي ناحيه اي و خمش سنگ کره10
3.1 تاريخچه مطالعات به روش طيفي.. 13
فصل دوم: جايگاه تکتونيکي.. 16
2-1-زمين ساخت ايران.. 16
2-1-1-زاگرس... 18
2-1-2-سنندج سيرجان.. 21
2-1-2-مکران.. 21
2-1-3-البرز22
2-1-4-کوپه داغ. 23
2-1-5- ايران مرکزي و حوضه شرق ايران.. 24
فصل سوم : اطلاعات و روش مطالعه. 26
3-1- اطلاعات.. Error! Bookmark not defined.
3-2-1- آماده سازي اطلاعات.. 39
3-2- روش مطالعه. 40
3-2-1- تبديل پيوسته موجک... 40
3-2-1-1- موجک مورلت... 42
3-2-1-2-موجک بادبزنی.. 43
3-2-1-3- تجزیه ضرایب خود همبستگی و همبستگی متقابل.. 47
3-2-1-4- محاسبه توابع همدوسی وادمیتنس.... 47
3-2-3- مدل صفحه نازک براي معکوس سازي.. 48
3-2-3-1- مدل ايزوتروپيک... 48
3-2-3-1-1- بار گذاري از سطح.. 48
3-2-3-1-1- بار گذاري در عمق.. 49
3-2-3-2- مدل اورتوتروپيک... 50
فصل چهارم بررسی نتایج حاصله. 54
1.4 ضخامت الاستيک موثر در ايران.. 54
1.1.4 مقايسه نتايج Te با نتايج قبلي و ديگر پارامترها61
2.4 محاسبه ناهمسانگردي مکانيکي در سنگ کره ايران.67
1.2.4 مقايسه بين نتايج AWC و MTM... 71
2.2.4 استرس، ناهمسانگردي هاي لرزه اي و مکانيکي.. 72
فصل پنجم نتيجه گيري و پیشنهادها54
1.5 نتیجه گیری.. 54
2.5 پیشنهادات.. 67
مراجع. 72

رساله دکتری با موضوع کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت
مناسب رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی
به تعداد 110 صفحه قابل ویرایش ورد

چکیده
استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل بیماریزای متداول در انسان و دام است که طیف وسیعی از بیماریها را ایجاد میکند و آنزیم کوآگولاز از عوامل مهم بیماریزای این باکتری می باشد. همچنین بررسی تنوع ژنتیکی ژن کد کننده این آنزیم (coa) یکی از روش های مولکولی تعیین تیپ جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. در این مطالعه 30 جدایه بالینی استافیلوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های مختلف مثل ادرار، پوست و خون در رشت مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین تیپ کوآگولاز منطقه بسیار متغیر ژن این آنزیم در واکنش PCRتکثیر وسپس مورد هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم اندونوکلئاز محدودگر AluIقرار گرفت و تنوع طول قطعات هضم آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در واکنش PCRدو نوع محصول ( به طول های 680 و 750 جفت باز) و شش الگوی مختلف RFLP (280+400, 280+470،340+340 و عدم هضم قطعه 750 جفت بازی) بدست آمد. نتایج بیانگر تنوع ژن کوآگولاز در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس در منطقه می باشد و الگوی PCR-RFLP280+400 جفت بازی الگوی غالب بوده است

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

پاورپوینت کتاب مفاهیم و روش های آماری - جلد اول تالیف گوری ک . پاتاچاریا و ریچارد ا. جانسون

پاورپوینت کتاب مفاهیم و روش های آماری - جلد اول
تالیف گوری ک . پاتاچاریا و ریچارد ا. جانسون
ترجمه مرتضی ابن شهر آشوب و فتاح میکائیلی
به تعداد 344 اسلاید قابل ویرایش

مقدمه
مطالعات توصیفی داده ها
مبادی احتمال
متغیر های تصادفی و توزیع های احتمال
توزیع های متغیر های تصادفی گسسته
مفاهیم اساسی آزمون فرض ها
توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

پاورپوینت کتاب روشهای چند متغیره پیوسته

پاورپوینت کتاب روشهای چند متغیره پیوسته
به تعداد 587 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان


۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

گزارش کارآموزی کامپیوتر – نرم افزار در کانون فرهنگی هنری

گزارش کارآموزی کامپیوتر – نرم افزار در کانون فرهنگی هنری
به تعداد 52 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده
مقدمه
معرفی محل کارآموزی
معرفی فعالیت های انجام شده

فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی
مشکلاتی که در طول دوره با آنها روبرو شدم
فرم گزارش کار هفتگی

گزارش کارآموزی کامپیوتر – نرم افزار در کانون فرهنگی هنری

ویرایش سوم کتاب تجزیه و تحلیل بقا اثر کلین بام - Survival Analysis - Kleinbaum

ویرایش سوم کتاب تجزیه و تحلیل بقا اثر کلین بام
(Survival Analysis - Kleinbaum)
به تعداد 717 صفحه pdf به زبان اصلی 
مناسب اساتید و دانشجویان رشته های آمار

عنایت فرمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.

ویرایش سوم کتاب تجزیه و تحلیل بقا اثر کلین بام - Survival Analysis - Kleinbaum

جزوه ی درس معادلات دیفرانسیل

جزوه ی درس معادلات دیفرانسیل
منبع کتاب تمرین معادلات دیفرانسیل نیکوکار
به تعداد 76 صفحه pdf
دست نویس دانشجو از مباحث کلاسی با کیفیت خوب

معادله مرتبه
معادله رتبه دوم و مراتب بالاتر
تبدیل لاپلاس

جزوه ی درس معادلات دیفرانسیل

پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران
به تعداد 70 صفحه ورد قابل ویرایش
مناسب دانشجویان رشته های حقوق

پيشگفتار
الف – موضوع تحقيق
ب – هدف از انتخاب موضوع
ج – روش تحقيق
د – نماي كلي از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : كليات و مفاهيم
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است
مبحث دوم : حق شفعه، حقي عيني است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال مي‌يابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث
مسأله دوم : صرفنظر نمودن يك از وراث از حق شفعه خويش
مسأله سوم : همسر متوفي و حق شفعه به ارث رسيده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بيع صحيح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعيض نيست
فصل دوم : شرايط ايجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غير منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسيم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شركت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شركاء به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترك بواسطه بيع
چند نكته
نكته اول : وقفي بودن حصة يكي از دو شريك
بند اول : ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانونگذار
نكته دوم : خياري بودن بيع
بند اول :‌ ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانونگذار
نكته سوم : بيع فضولي
نكته چهارم : اقاله بيع
نكته پنجم : فسخ بيع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختياري وقهري
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادي زوال حق شفعه
الف: اسقاط حق پيش از بيع
ب: فروش حصه از جانب شفيع
مبحث دوم : اسباب قهري زوال حق شفعه
الف: فوريت در حق شفعه
ب: ناتواني و مسامحه شفيع در تأديه ثمن
ج: تلف مبيع پيش از اخذ به شفعه
د: تلف مبيع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن
شرايط شفيع
دعواي اخذ به شفعه
خلاصه و نتيجه گيري
فهرست منابع

پروژه کلاسی با موضوع حق شفعه در حقوق مدني ايران

۱۳۹۶ بهمن ۲۳, دوشنبه

ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر
به تعداد 223 صفحه pdf
مناسب دانشجویان ارشد و دکتری
با کیفیت بالا
نام کتاب : Statistical Inference
تالیف : Berger & Casella
انتشارات : Duxburg Press
سال انتشار : 1990

ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر
به تعداد 56 صفحه ورد قابل ویرایش
مناسب دانشجویان ارشد و دکتری
با کیفیت بالا
نام کتاب : Statistical Inference
تالیف : Berger & Casella
انتشارات : Duxburg Press
سال انتشار : 1990

ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
به تعداد 70 صفحه ورد قابل ویرایش
مناسب دانشجویان رشته های علوم اجتماعی

فصل اول :
طرح مسئله
اهمیت موضوع
سوالات تحقیق


فصل دوم :
تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله
ادبیات نظری

نظريات اسلام
نظريه‌هاي روانشناسی
نظریات جامعه شناسی
چارچوب نظری
پیشینه تحقیق
فرضیات تحقیق


فصل سوم :
روشتحقیق
جامعه آماری
محدود مکانی
محدود زمانی
حجمنمونه

نحوهجمعآوریدادهها
روشتجزیهوتحلیلدادهها

تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

فصل چهارم :
آمار توصیفی

آمار استنباطی
جداول دو بعدی

آزمون فرضیات

فصل پنجم :
پاسخ سوالات تحقیق
پیشنهادات

مشکلات
پیوست ها و ضمائم
منابع و ماخذ

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها
مناسب رشته مدیریت صنعتی 
به تعداد 110 صفحه قابل ویرایش ورد


چكيده. 1
مقدمه :2
فصل اول.. 4
كليات... 4
1-1) موضوع تحقيق :5
1-2) بيان و تعريف موضوع :5
1-3) اهداف تحقيق :6
1-4) فرض تحقيق.. 6
1-5) قلمرو علمي تحقيق.. 6
1-5-1) قلمرو مكاني :7
1-6) متدولوژي تحقيق :7
1-6-1) روش تحقيق:7
1-6-2) روش گردآوري اطلاعات:8
1-7) محدوديت هاي تحقيق :8
فصل دوم. 9
مروري بر ادبيات تحقيق.. 9
پيشگفتار:10
2-1) كليات... 11
2-1-1) اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 11
2-1-2) مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 11
2-2) گام هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 13
2-2-1) ساختن سلسله مراتبي.. 13
2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبي ها14
2-2-1-2) روش ساختن يك سلسله مراتبي.. 15
2-2-2) محاسبه وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 15
2-2-2-1) روش هاي محاسبه وزن نسبي.. 15
2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات... 16
2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاريتمي.. 17
2-2-2-1-3) روش بردار ويژه. 18
2-2-2-1-4) روش هاي تقريبي.. 19
2-2-2-2) محاسبه وزن نهايي :20
2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاري... 20
2-2-3-1) ماتريس سازگار20
2-2-3-2) ماتريس ناسازگار21
2-2-3-3) الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس.... 22
2-2-3-4)الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی.. 23
2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها23
2-5) تئوری مطلوبیت... 24
2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات... 24
2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت... 25
2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت... 25
2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی.. 25
2-5-5) نرخ نهایی جانشینی.. 28
2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی.. 29
2-6) بررسی سوابق گذشته. 30
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي.. 36
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي.. 37
4-1) نتيجه گيري... 53
4-2) پيشنهادات... 53
فهرست منابع:55
1-1- تصميم‌گيري چيست... 56
1-1- تصميم‌گيري چيست... 57
1-1-1- مقدمه و كليات... 57
1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن.. 57
1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب... 59
1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری... 60
1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده. 60
1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی.. 63
1-1-4-2-1- تصمیمات فردی... 63
1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی.. 64
1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری... 70
1-1-5-1- مدل راضی کننده. 71
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی.. 73
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی.. 74
1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی)76
1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری... 80
1-1-6-1- قطعی و معین.. 80
1-1-6-2- تحت ریسک.... 80
1-1-6-3- عدم قطعیت... 81
1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن.. 81
1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره. 81
1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه. 82
1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective). 82
1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution). 82
1-2-2-3- آلترناتیو. 83
1-2-2-4- معیار83
1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution). 83
1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution). 83
1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط)84
1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری... 84
1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی.. 84
1-2-3-1-1- خطکش مقیاس.... 84
1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic)85
1-2-3-2- نرمالیزه کردن.. 86
1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری... 86
1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی.. 86
1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن.. 87
1-2-3-3- وزندهی.. 87
1-2-3-3-1- روش آنتروپی.. 87
1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی.. 88
1-3- انواع تکنیکهای MCDM.... 88
1-3-1-1- روش Dominance. 89
1-3-1-2- روش Maximin.. 89
1-3-1-3- روش Maximax.. 89
1-3-1-4- روش Conjunctive. 89
1-3-1-5- روش Disjunctive. 90
1-3-1-6- روش Lexicography.. 90
1-3-1-7- روش حذفی.. 90
1-3-2- تکنیک های تعاملی.. 91
1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW). 91
1-3-2-2- روش TOPSIS.. 92
1-3-2-3- روش ELECTRE.. 92
1-3-2-4- روش AHP.. 93
1-3-2-5- روش DEMATEL.. 93
1-3-2-6- روش NAIADE.. 94
1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی.. 94
1-3-3-1- روش EVAMIX... 94
1-3-3-2- روش MAVT... 95
1-3-3-3- روش UTA... 95
1-3-3-4- روش MAUT... 95
1-3-3-5- روش SMART... 95
1-3-3-6- روش ORESTE.. 96
1-3-3-7- روش PROMETHEE.. 96
1-3-3-8- روش REGIME.. 96
1-3-3-9- روش PAMSSEM.... 96
1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM.... 97

پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها