۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

رساله دکتری با موضوع کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران

پايان‌نامه دکتري در رشته زمين شناسي (تکتونيک)
با موضوع کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران
به تعداد 104 صفحه قابل ویرایش ورد

سيگنال هاي توپوگرافي و گرانش توسط روش همدوسي موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آناليز قرار گرفت تا ميزان ضخامت الاستيک موثر(Te) و ناهمسانگردي مکانيکي سنگ کره در ايران اندازه گيري شود. موجک مورد استفاده در این مطالعه از نوع موجک بادبزنی است که این نوع موجک خود از کنار هم قرار گیری موجک های مورلت ایجاد می شود. برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر از موجک بادبزنی با شعاع پوشش °180 و برای محاسبه ناهمسانگردی های مکانیکی از موجک بادبزنی ناهمسانگرد با شعاع پوشش °90 استفاده شده است. مدل پوسته به کار رفته در این مطالعه برای فرآیند معکوس سازی برای بازیافت مقادیر همدوسی و ادمیتنس مدل پوسته 2 بوده است.
بيشينه مقدار ضخامت الاستيک موثر بدست آمده، برابر با 14.2 کيلومتر در جنوب رشته کوه هاي شرق ايران و بيشينه آن به مقدار 61.2 کيلومتر در نزديکي گسل آستارا در حوضه درياي خزر جنوبي است. در رشته کوه هاي البرز، مقدار اين متغیر در حاشيه جنوبي به 45 کيلومتر مي رسد و در حاشيه شمالي و در امتداد حوضه خزر جنوبي به بيشينه مقدار خود يعني کمي بيش از 60 کيلومتر مي رسد. در کوپه داغ يک روند افزايشي از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشيه حوضه خزر جنوبي دارد. کمينه مقدارTeدر جنوب شرقي کپه داغ برابر با 25 کيلومتر و بيشينه آن برابر است با 50 کيلومتر در مرز البرز و کوپه داغ. در شمال غرب و آذربايجان ميزان ضخامت الاستيک موثر از شرق با بيشينه مطلقTeدر ايران که کمي بيش از 62 کيلومتر است به سمت غرب به ميزان کمتر از 30 کيلومتر کاهش مي يابد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمينه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگوني سنندج سيرجان برابر است با 20 کيلومتر و بيشينه آن به 45 کيلومتر در شمال غرب است. ميزان ضخامت الاستيک موثر در شرق گسل کازرون به بيشينه مقدار خود به ميزان 50 کيلومتر در قسمت تنگه هرمز مي رسد. بيشينه مقدار بدست آمدهFبرابر است با 0.74 و کمينه آن 0.15 است. ميانگينF در ايران برابر با 0.34 با انحراف معيار 0.11 مي باشد.
با توجه به ميزان ميانگين F مي توان بيان نمود که در اکثر نقاط ايران ميزان بار سطحي بيشتر از ميزان بار زيرسطحي است. ناهمسانگردي در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تشخيص است. الگوي محورهاي ناهمسانگردي در هر محدوده و يا زير محدوده تکتونيکي متمايل به يکسان بودن دارد. با توجه به وضعيت استرس و محورهاي ناهمسانگردي مکانيکي و لرزه اي مي توان گفت که سنگ کره در ايران به صورت يک پارچه و بدون تغيير از عمق آن تا سطح در طي زمان زمين شناسي دچار تغيير شکل شده است.

عنوان صفحه

1.1انگيزه و هدف از مطالعه. 1
2.1 آشنايي با مفاهيم اساسي و تاريخچه آنها2
1.2.1ايزوستازي.. 2
1.1.2.1 ايزوستازي ناحيه اي و خمش سنگ کره10
3.1 تاريخچه مطالعات به روش طيفي.. 13
فصل دوم: جايگاه تکتونيکي.. 16
2-1-زمين ساخت ايران.. 16
2-1-1-زاگرس... 18
2-1-2-سنندج سيرجان.. 21
2-1-2-مکران.. 21
2-1-3-البرز22
2-1-4-کوپه داغ. 23
2-1-5- ايران مرکزي و حوضه شرق ايران.. 24
فصل سوم : اطلاعات و روش مطالعه. 26
3-1- اطلاعات.. Error! Bookmark not defined.
3-2-1- آماده سازي اطلاعات.. 39
3-2- روش مطالعه. 40
3-2-1- تبديل پيوسته موجک... 40
3-2-1-1- موجک مورلت... 42
3-2-1-2-موجک بادبزنی.. 43
3-2-1-3- تجزیه ضرایب خود همبستگی و همبستگی متقابل.. 47
3-2-1-4- محاسبه توابع همدوسی وادمیتنس.... 47
3-2-3- مدل صفحه نازک براي معکوس سازي.. 48
3-2-3-1- مدل ايزوتروپيک... 48
3-2-3-1-1- بار گذاري از سطح.. 48
3-2-3-1-1- بار گذاري در عمق.. 49
3-2-3-2- مدل اورتوتروپيک... 50
فصل چهارم بررسی نتایج حاصله. 54
1.4 ضخامت الاستيک موثر در ايران.. 54
1.1.4 مقايسه نتايج Te با نتايج قبلي و ديگر پارامترها61
2.4 محاسبه ناهمسانگردي مکانيکي در سنگ کره ايران.67
1.2.4 مقايسه بين نتايج AWC و MTM... 71
2.2.4 استرس، ناهمسانگردي هاي لرزه اي و مکانيکي.. 72
فصل پنجم نتيجه گيري و پیشنهادها54
1.5 نتیجه گیری.. 54
2.5 پیشنهادات.. 67
مراجع. 72

رساله دکتری با موضوع کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت
مناسب رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی
به تعداد 110 صفحه قابل ویرایش ورد

چکیده
استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل بیماریزای متداول در انسان و دام است که طیف وسیعی از بیماریها را ایجاد میکند و آنزیم کوآگولاز از عوامل مهم بیماریزای این باکتری می باشد. همچنین بررسی تنوع ژنتیکی ژن کد کننده این آنزیم (coa) یکی از روش های مولکولی تعیین تیپ جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. در این مطالعه 30 جدایه بالینی استافیلوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های مختلف مثل ادرار، پوست و خون در رشت مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین تیپ کوآگولاز منطقه بسیار متغیر ژن این آنزیم در واکنش PCRتکثیر وسپس مورد هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم اندونوکلئاز محدودگر AluIقرار گرفت و تنوع طول قطعات هضم آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در واکنش PCRدو نوع محصول ( به طول های 680 و 750 جفت باز) و شش الگوی مختلف RFLP (280+400, 280+470،340+340 و عدم هضم قطعه 750 جفت بازی) بدست آمد. نتایج بیانگر تنوع ژن کوآگولاز در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس در منطقه می باشد و الگوی PCR-RFLP280+400 جفت بازی الگوی غالب بوده است

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

پاورپوینت کتاب مفاهیم و روش های آماری - جلد اول تالیف گوری ک . پاتاچاریا و ریچارد ا. جانسون

پاورپوینت کتاب مفاهیم و روش های آماری - جلد اول
تالیف گوری ک . پاتاچاریا و ریچارد ا. جانسون
ترجمه مرتضی ابن شهر آشوب و فتاح میکائیلی
به تعداد 344 اسلاید قابل ویرایش

مقدمه
مطالعات توصیفی داده ها
مبادی احتمال
متغیر های تصادفی و توزیع های احتمال
توزیع های متغیر های تصادفی گسسته
مفاهیم اساسی آزمون فرض ها
توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

پاورپوینت کتاب روشهای چند متغیره پیوسته

پاورپوینت کتاب روشهای چند متغیره پیوسته
به تعداد 587 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان


۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

گزارش کارآموزی کامپیوتر – نرم افزار در کانون فرهنگی هنری

گزارش کارآموزی کامپیوتر – نرم افزار در کانون فرهنگی هنری
به تعداد 52 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده
مقدمه
معرفی محل کارآموزی
معرفی فعالیت های انجام شده

فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی
مشکلاتی که در طول دوره با آنها روبرو شدم
فرم گزارش کار هفتگی

گزارش کارآموزی کامپیوتر – نرم افزار در کانون فرهنگی هنری

ویرایش سوم کتاب تجزیه و تحلیل بقا اثر کلین بام - Survival Analysis - Kleinbaum

ویرایش سوم کتاب تجزیه و تحلیل بقا اثر کلین بام
(Survival Analysis - Kleinbaum)
به تعداد 717 صفحه pdf به زبان اصلی 
مناسب اساتید و دانشجویان رشته های آمار

عنایت فرمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.

ویرایش سوم کتاب تجزیه و تحلیل بقا اثر کلین بام - Survival Analysis - Kleinbaum

جزوه ی درس معادلات دیفرانسیل

جزوه ی درس معادلات دیفرانسیل
منبع کتاب تمرین معادلات دیفرانسیل نیکوکار
به تعداد 76 صفحه pdf
دست نویس دانشجو از مباحث کلاسی با کیفیت خوب

معادله مرتبه
معادله رتبه دوم و مراتب بالاتر
تبدیل لاپلاس

جزوه ی درس معادلات دیفرانسیل