‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ تیر ۲۵, دوشنبه

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس
به تعداد 120 صفحه قابل ویرایش ورد

فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه. 2
1-2-بیان مسئله. 2
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
1-4-اهداف تحقیق :3
1-5-سئوالات تحقیق :4
1-6-فرضیه های تحقیق :4
1-8- متغیر های تحقیق.. 5
1-9-تعریف اصطلاحات و واژه ها6
فصل دوم:ادبیات
2-1-تاریخچه شرکت :10
2-2-مفهیم و مقاصد کلی اطلاعات.. 16
2-3-توصیف داده ها و تبیین رخدادها16
2-4-پیش بینی و ارزیابی.. 16
2-5-پیشنهاد راهکارها17
2-6-امنیت اطلاعات.. 17
2-7-تهدید ها و انواع آن. 18
2-8-محافظت.. 22
2-9-سیستم. 23
2-9-1-سیستم های بسته. 23
2-9-2-سیستم های باز23
2-10-ضرورت اطلاعات.. 24
2-11- سیر تحول و تکامل سیستم های اطلاعاتی.. 25
2-12-سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه. 26
2-12-1-سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)27
2-12-2-سیستم های پردازش تراکنش (TPS) :27
2-12-3-سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS)28
2-12-4-سیستم های اطلاعاتی مدیران جرایی (EIS) :28
2-12-5-سیستم های خبره یا مبتنی بر دانش (KBS)29
2-12-6-سیستم اتوماسیون اداری (OAS) :29
2-12-7-سیستم مدیریت دانش (KMS)30
2-13-اهمیت اطلاعات.. 30
2-14-سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی.. 31
2-15- محدودیت های سیستم های اطلاعاتی.. 32
2-16- فناوری.. 32
2-16-1-فناوری اطلاعات.. 32
2-16-2-زمینه های فناوری اطلاعات.. 34
2-16-3-تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان. 34
2-16-5-ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 35
2-16-6-فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 37
2-1-7-تاریخچه پیدایش گاز و صنعت گاز در ایران :42
2-18-مقدمه. 46
2-19-تعریف تولید. 46
2-20-سیستم های اطلاعات تولید. 47
2-21-تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات.. 48
2-22-تولید یکپارچه ای رایانه ای.. 48
2-23-تولید به کمک رایانه و سیستم اجرایی تولید. 49
2-24-شبکه همکاری تولید. 49
2-25-کنترل فرآیند. 49
2-26-تعریف کیفیت.. 51
2-27-تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی.. 51
2-28-تعریف کیفیت مبتنی بر محصول. 51
2-29-تعریف کفیت مبتنی بر مصرف کننده52
2-30-تعریف کیفیت مبتنی بر تولید. 52
2-31-ابعاد کیفیت.. 52
2-32-رقابت در ابعاد کیفیت.. 54
22-32-تعریف هزینه. 56
2-33-1-هزینه فرصت.. 56
2-33-1-2-هزینه ها صریح یا آشکار56
2-33-1-3-هزینه های ضمنی یا غیر آشکار56
2-33-1-4-هزینه از نظر زمان. 57
2-33-1-5-هزینه های متغیر. 57
2-33-1-6-هزینه های ثابت.. 58
2-33-1-7-هزینه کل.. 58
2-33-1-8-هزینه های متوسط کل (ATC)58
2-33-1-9-هزینه نهایی (MC)59
2-33-1-10-هزینه های ثابت متوسط (AFC)59
2-34-بهره وری :61
2-34-1-بهره وری از دیدگاه اقتصاد دانان :61
2-34-2-بهره وری از دیدگاه مهندسان :61
2-34-3-بهره وری از دیدگاه مدیران :61
2-35-پی آمد های مثبت بهره وری.. 62
2-36-موانع بهره وری.. 63
2-37-عومل موثر بر افزایش بهره وری.. 64
2-38-مولفه های بهره وری.. 64
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه. 72
3-2-روش تحقیق.. 72
3-3-نوع تحقیق.. 74
3-3-تبیین و توصیف سئوالات.. 74
3-4-عوامل موثر بر میزان تولید به شرح زیر می باشد :74
3-4-جامعه آماری.. 76
3-5-روش نمونه گیری.. 76
3-6-ابزار جمع آوری طلاعات.. 76
3-7-پرسشنامه. 77
3-8-آشنایی با پرسشنامه. 78
3-9-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79
. 3-9-1-تحلیلی توصیفی داده ها79
3-9-2- تجزیه وتحلیل استباطی داده ها79
3-10-اعتبار یا روایی تحقیق.. 81
3-11-اعتماد یا پایایی تحقیق.. 81
3-12-آمار استنباطی.. 82
3-13- آزمون همبستگی پیرسون. 82
3-15-قلمرو تحقیق.. 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه :86
4-2(بخش اول ) – ویژگی جمعیت شناختی.. 87
4-3-1-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال اول. 91
4-3-2-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال دوم. 92
4-3-3-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال سوم. 92
4-3-4-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال چهارم. 92
4-4-ضریب پایایی نهایی ابزار پژوهش... 93
4-5-آزمون نرمالیتی متغیر ها93
4-6- آزمون همبستگی پیرسون. 94
4-6-1-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر اول. 95
4-6-2-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر دوم :95
4-6-3-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر سوم :96
4-6-4-آزمون همبستگی با متغیر چهارم. 96
4-6-5-بخش دوم : آزمون فرضیات :97
4-6-5-1-فرصیه فرع اول. 97
4-6-5-2-فرصیه فرعی دوم. 98
4-6-5-3-فرضیه فرعی سوم. 99
4-6-5-4-فرضیه فرعی چهارم. 100
4-7-اولویت بندی هر یک از ابعاد و گزینه ها :101
4-8- رتبه بندی هر یک از متغیر های تحقیق :101
4-8-1-آزمون فریدمند برای گزینه های میزان تولید. 102
4-8-2-آزمون فریدمن برای گزینه های کیفیت محصول :103
4-8-3-آزمون فرید من برای گزینه های هزینه های تولید :104
4-8-4-آزمون فرید من برای گزینه های بهبود کارایی :105
4-9-اولویت بندی هر یک از ابعاد :105
فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادات

1-5-مقدمه. 108
5-2-نتیجه گیری.. 108
5-2-1-نتیجه حاصله از فرضیه اول :108
5-2-2-نتیجه حاصله از فرضیه دوم :109
5-2-3-نتیجه حاصله ازفرضیه سوم :109
5-2-4-نتیجه حاصله از فرضیه چهارم :109
5-3-محدودیت های تحقق :110
5-4-تفسیر نتایج تحقیق.. 110
منابع فارسی.. 114
ضمائم. 116

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس