‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه ژئومورفولوژی کاربردی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه ژئومورفولوژی کاربردی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸ مرداد ۹, چهارشنبه

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی
به تعداد 8 جلسه مباحث کلاس که پاورپوینت تبدیل به pdf شده
مناسب اساتید و دانشجویان جغرافیا و علوم زمین

What is geomorphology
لندفرم ها
تخریب و هوازدگی
سنگ ها از نظر پیکر شناسی
چینه بندی
فرآیند های حمل بر سطح دامنه ها
مباحث مرتبط با هرز آبهای اولیه
فرآیند حمل
مئاندر
مباحث مرتبط با سنگ
فرآیند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده
اشکال مهم تراکمی آبهای جاری
مخروط افکنه ها
پادگانه ها
نیمرخ تعادلی طولی بستر
زئومورفولوژی یخچال ها
فرسایش بادی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی
به تعداد 8 جلسه مباحث کلاس که پاورپوینت تبدیل به pdf شده
مناسب اساتید و دانشجویان جغرافیا و علوم زمین

What is geomorphology
لندفرم ها
تخریب و هوازدگی
سنگ ها از نظر پیکر شناسی
چینه بندی
فرآیند های حمل بر سطح دامنه ها
مباحث مرتبط با هرز آبهای اولیه
فرآیند حمل
مئاندر
مباحث مرتبط با سنگ
فرآیند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده
اشکال مهم تراکمی آبهای جاری
مخروط افکنه ها
پادگانه ها
نیمرخ تعادلی طولی بستر
زئومورفولوژی یخچال ها
فرسایش بادی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

۱۳۹۶ بهمن ۱۲, پنجشنبه

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی
به تعداد 8 جلسه مباحث کلاس که پاورپوینت تبدیل به pdf شده
مناسب اساتید و دانشجویان جغرافیا و علوم زمین

What is geomorphology
لندفرم ها
تخریب و هوازدگی
سنگ ها از نظر پیکر شناسی
چینه بندی
فرآیند های حمل بر سطح دامنه ها
مباحث مرتبط با هرز آبهای اولیه
فرآیند حمل
مئاندر
مباحث مرتبط با سنگ
فرآیند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده
اشکال مهم تراکمی آبهای جاری
مخروط افکنه ها
پادگانه ها
نیمرخ تعادلی طولی بستر
زئومورفولوژی یخچال ها
فرسایش بادی